درخواست شغل

 • نام محل تحصیلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتاریخ اخذ مدرکمعدل 
  افزودن یک ردیف جدید
 • عنوان دورهنام اموزشگاهتاریخ اخذ مدرک 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام نرم افزارمهارت 
  افزودن یک ردیف جدید
 • عنوان زبان خارجیمهارت 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام سازمان (شركت)تاریخ شروع همکاریتاریخ اتمام همکاریسمتخالص دریافتی (تومان) 
  افزودن یک ردیف جدید
 • معرفین(لطفا دو نفر از كسانیكه شما را خوب بشناسند نام ببرید.)