اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

دکتر امید امیرخانی

رئیس هیئت مدیره

مهندس سید مهدی صادقی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مهندس سید ایرج حسین خانی

نائب رئیس هیئت مدیره

مهندس نورالدین منصوبی

عضو هیئت مدیره

مهندس حمیدرضا صانعی

عضو هیئت مدیره