سیستم مدیریت ایمنی یک رویکرد منظم به ایمنی به صورت سیستماتیک و صریح به همراه فرایندهای جامع برای مدیریت ایمن خطرات می باشد. به مانند تمام سیستمهای مدیریتی، سیستم مدیریت ایمنی نیز برای دستیابی به اهداف ایمنی، برنامه ریزی و اندازه گیری کارایی آن، ایجاد شده است. سیستم مدیریت ایمنی در تار و پود یک سازمان قرار دارد و بخشی از فرهنگ و روشی که کارکنان وظایفشان را انجام می دهند، می باشد.

هواپیمایی آران در تلاش است محیط کار سالمی را برای کارمندان خود فراهم کرده و بالاترین استانداردهای ایمنی موجود را در اختیار مشتریان قرار دهد. به منظور دستیابی به این اهداف، این شرکت سیستم مدیریت ایمنی را توسعه داده که شامل تمام سطوح عملیات های سازمان است. اصل سیستم مدیریت ایمنی هواپیمایی آران نظارت مستمر، شناسایی، مدیریت، کاهش یا از بین بردن خطرات قابل تشخیص یا قابل پیش بینی از طریق روش سیستماتیک و داده محور می باشد. این اصل موجب می شود قرار گرفتن این شرکت در معرض خطر به حداقل برسد و چالش های بالقوه آینده مورد توجه قرار گیرند، در حالی که مسئولیت های ایمنی آن با بالاترین استانداردها به انجام می رسند.

فرهنگ ایمنی هواپیمایی آران شامل فرهنگ های یکپارچه، منصف، سازگار، متعهد، آگاه، یادگیری، و گزارش کردن را در میان تمام مدیران و کارمندان پرورش داده و ترغیب می کند. افزایش آگاهی از نقش ایمنی در تمام فعالیت ها و مسئولیت مرتبط با آن برای هر فرد بسیار مهم است.

خط مشی

• تعیین چگونگی دستیابی به ایمنی
• شرح واضحی از مسئولیت ها ،اختیارات و پاسخگویی ها،
• ایجاد ساختار و فرایندهای سازمانی جهت یکپارچگی اهداف ایمنی با تمامی جنبه های عملیاتی،
• ایجاد دانش و مهارتهای مورد نیاز