صدور موافقت اصولی شرکت هواپیمایی آران

صدور موافقت اصولی شرکت هواپیمایی آران
شرکت هواپیمایی آران ایر
موضوع: صدور موافقتنامه اصولی

سلام علیکم

با احترام، با عنایت به درخواست آن شرکت جهت صدور موافقت اصولی اعلام می دارد برابر رای شورای عالی هواپیمایی کشوری مورخ 1400/02/26 و با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد شیوه نامه شماره 3140 این سازمان، با صدور موافقت اصولی برای آن شرکت در زمینه ارائه جابجایی مسافر، بار و پست بصورت (Full AOC)، با مرکزیت فرودگاه رشت به مدت شش ماه از تاریخ صدور این نامه موافقت می گردد. شایان ذ کر است این موافقتنامه اصولی فقط بمنظور انجام فرایند کار صادر شده و پس از تکمیل و ارائه اسناد، مدارک و تهیه تجهیزات، زیرساختها و الزامات، لازم است جهت فعالیت و بهره برداری در اجرای دستورالعمل یاد شده، تاییدیه های فنی و عملیاتی، بازرگانی و امنیتی را از این سازمان دریافت نمایید. این موافقتنامه اصولی فقط برای ورود به فرآیند صدور پروانه بهره برداری اعتبار داشته و فاقد هرگونه ارزش دیگری از جمله گرفتن امکانات و تسهیلات دولتی بوده و همچنین غیر قابل واگذاری به غیر می باشد.